Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2025.
Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2025.
Xem vài tải _NQ-H%c4%90ND_10-12-2022_20221228093916_503VG tại đây_signed.pdf
2018 © Trường Tiểu học Tân Tập 1
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An